TABLESPACE VE DATAFILE YÖNETİMİ


Oracle Veritabanı üzerinde dataların yani verilerin saklandığı yer fiziksel olarak DataFile mantıksal olarak ise TableSpace olarak ifade edilmektedir.1

Bir Database’in veri saklanmasının hiyerarşik olarak saklanması ise aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir.

1

Tablespace

Bir tablespace bir beya birden fazla datafile içerebilmektedir,

Tablespace ler üzerinde ki işlemler Tablespace online iken yapılmaktadır.

System Table space kesinlikle undo yada temp tablespace olarak kullanılmamalıdır,

Tablespaceler read only yada normal mod arasında çevrim yapılabilirler.

DataFile

Bir DataFile yalnızca bir tablespace e verilebilir.

Büyüklüğü ve optimizasyonu değiştirilebilir

Segment

Bir Datafile bir yada birden fazla segment içerebilir,

Bir segment birden fazla Tablespace e dağılabilir

Extends

Bir Segment bir veya daha fazla extend ten oluşur,

Bir segment yaratıldığında tek extend vardır ama daha sonra arttırılabilir,

DataBlocks

Extandler içinde bulunan en küçük birimdir,

Boyutu DB_BLOCK_SIZE ile Database yaratılırken belirlenir ve daha sonra değiştirilemez.

Database bloklarının büyüklüğü işletim sistemi ile doğru orantılıdır,

11

Standart blok uzunluğu başlangıç parametresi DB_BLOCK_SIZE tarafından belirlenir. Ayrıca, standart olmayan beş blok büyüklüğüne kadar belirleyebilirsiniz. Gereksiz giriş/çıkıştan kaçınmak için, veri blok uzunluğu, maksimum sınırlar içinde işletim sisteminin blok uzunluğunun bir kaç katı olmalıdır. Oracle’ın kullandığı veya ayırdığı en küçük depo birimi Oracle veri bloğudur

Tablesapce ler mantık olarak ikiye ayrılır,

System Tablespace

Database Yaratılırken oluşmuşlar,

İçerisinde Datadictionary bilgisi bulundururlar,

System Undosegmentinde bilgi barındırırlar

Non System TableSpace

Kullanıcı tarafından oluşturlmuşlardır,

Kullanıcı datasını tutarlar,

İndex Segment,Data Segment,Temp Segment buna örnektir

Bir tablespace şu şekilde oluşturulmaktadır,

Database açıkken yapılır.

SQL> CREATE TABLESPACE emo_deneme
DATAFILE 'D:\oracle\oradata\newdb\deneme01.dbf' SIZE 100M
AUTOEXTEND ON NEXT 5M MAXSIZE 200M;
SQL> CREATE TABLESPACE tablespace
[DATAFILE clause]
[MINIMUM EXTENT integer[K|M]]
[BLOCKSIZE integer [K]]
[LOGGING|NOLOGGING]
[DEFAULT storage_clause ]
[ONLINE|OFFLINE]
[PERMANENT|TEMPORARY]
MINIMUM EXTENT

TableSpace in alacağı minimum büyülüğktür,Kilobyte yada MegaByte olarak verilebilir

LOGGING

Yapılacak her değişikilkiğin redolara yansıyıp yansımayacağı belirlenir.Bu değer verilmişse yansıyacaktır.Logging defaulttur.

NOLOGGING

Yapılacak her değişikilkiğin redolara yansıyıp yansımayacağı belirlenir.Bu değer verilmişse yansımayacaktır.Logging defaulttur.

INITIAL

Tablesapce ilk oluştuğunda alacağı genişleme büyüklüğü(ilk extendin  boyutu)

NEXT

pctincrease paametresi ile birlikte sonraki extendlerin boyutunu belirler

PCTINCREASE

Sonraki Extendlerin % kaç artacağını belirtir.

MINEXTENTS

Tablespace ilk oluştuğunda atanacak en az extend sayısı

MAXEXTENTS

Tablespace ilk oluştuğunda ve daha sonrası için atanacak en fazla extend sayısı

Alan Yönetimi bakımından ise tablespace ler yine ikiye ayrılmaktadır.

Localy Management ve Dictionary Management olarak.

Localy Management TableSpaces

Bu Yöntemde yerel olarak yönetilceği belirtilen tablo aralıklarına ait veri dosyasında bir BİTMAP bulunur.Bu BİTMAP ilgili veri dosyasındaki veri bloklarının kullanını kaydeder.İlgili tablo aralığındaki ilgili bir nesneye extend atanması veya geri alınması durumunda Oracle veri sözlüğüne herhangi bir yazma yapmadan ilgili veri dosyasındaki BİTMAP’i günceller.

Yerel olarak yönetilecek bir tabloaralığı yönetmek için exent management local ifadesi kullanılmalıdır.next,pctincrease,minextends,maxextends ifadeleri kullanılmaz.Bu tür tablo aralıklarında tüm extendler aynı boyda olur yada sadece ilk extend boyutu belirtilir ve oracle diğer extend boyutlarını otomatik olarak ayarlar.Aynı boyda extendletanması için UNİFORM,oracle’ın extend boyutunu otomatik belirlemesi isteniyorsa de AUTOALLOCATE kullanılır.

SQL > CREATE TABLESPACE userdata
DATAFILE '/u01/oradata/userdata01.dbf' SIZE 500M
EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 256K;
SQL > CREATE TABLESPACE userdata
DATAFILE '/u01/oradata/userdata01.dbf' SIZE 500M
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE;

Yerel yönetilen tablespaceler extend atama ve geri alma yükünü azltmaktadır,çünkü bu bilgiler hem veri sözlüklerine hemde rollback segmentlere yazılmaktadır,Veri sözlüğüne yazma ve boş alan birleştirme(Coalesce) işlemi ortdan kalkmaktadır.

Dictionary Managemnt TableSpaces

 

Bu Yöntemde extendler dictionary viewlar ile yönetilir.Boş alan birleştime(Coalsece) işlemi kesinlikle gereklidir.

SQL >CREATE TABLESPACE userdata
DATAFILE '/u01/oradata/userdata01.dbf' SIZE 500M
EXTENT MANAGEMENT DICTIONARY
DEFAULT STORAGE ( initial 1M NEXT 1M );
SQL > ALTER TABLESPACE userdata
MINIMUM EXTENT 2M;
SQL > ALTER TABLESPACE userdata
DEFAULT STORAGE (
INITIAL 2M
NEXT 2M
MAXEXTENTS 999 );
UNDO TABLESPACES

 

Undosegmentleri depolamak için kullanılırlar,Başka herhangi bir obje içermezler,Extend yönetimi localy managed şeklindedir.

 

SQL > CREATE UNDO TABLESPACE undo1
DATAFILE '/u01/oradata/undo101.dbf' SIZE 40M;

TEMPORARY TABLESPACES

 

Sıralama işlemleri için kullanılırlar,Başka herhangi bir obje içermezler,Extend yönetimi localy managementtır.

 

SQL > CREATE TEMPORARY TABLESPACE temp

TEMPFILE ‘/u01/oradata/temp01.dbf’ SIZE 500M

EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 10M;

  • TempFile’lar her zaman NOLOGGING modadır,
  • Bir Tempfile Read only yapılamaz,
  • Bir temp file’ın ismi değiştirilemez,
  • Tempfile lar read only db ler için gereklidir,
  • Media recovery ile temp file lar onarılmaz,
  • Backup Control file komutu temp file bilgisi içermez,
  • Create Control file cümlesi de temp file bilgisi içermez

 

DEFAULT TEMPORARY TABLESPACES

Default Temp Tablespace vererek System tablespace’nin kullanılması engellenir.Daha sonrası için alter edilerek değiştirilebilir.Create database ile create edilen temp tablespace localy managed dir.Yenisi yazılana kadar eskisi asla drop edilemez.Offline moda alınamaz,default tablespcae normal tablespace e çevrilemez.

SQL > ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp;

Tablespace’lerin içeriği ve şekli gibi bilgileri değişirmekte mümkündür.Yani bir tablespace in boyutu arttıralbilir,yeni bir data file eklenebilir,Online yada offline yapılabilir.

Offline yapılan bir tablespace e veri erişimi yapılamaz.

Ama şuna dikkat edilmelidir.Bazı tablespace’ler kesinlikle Online olmalıdır.Örneğin aktif olan undo segment,System tablespace’i ve defaul temp tablespace,

SQL > ALTER TABLESPACE userdata OFFLINE;
SQL > ALTER TABLESPACE userdata ONLINE;

Backup alınırken bir tablespace açıkken backup’ı alınmamalıdır,ya offline yada backup modunda alınmalıdır.

Tablespace’leri Read Only moda getimekte mümkündür,

Bu durumlarda yalnızca okuma yapılabilir,Tablespace ten bir obje drop edilebilir

ALTER TABLESPACE tablespace READ [ONLY | WRITE]
SQL > ALTER TABLESPACE userdata READ ONLY;

DROP TABLESPACES

 

İlgili tablespace datadictionary den silinir,sonuna and datafiles ifadesi konulursa ilgli distende silinir.

 

SQL > DROP TABLESPACE userdata
INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;

RESIZING TABLESPACES

Tablespace lerin boyutlarını otomatik olarak değiştirebileceğimiz gibi ellede yapabilmek mümkündür,

1

Eğer tablespace için autextend koyarsak büyümesi verdiğimiz oranda otomatik olarak olacaktır.

SQL > ALTER DATABASE DATAFILE
'/u01/oradata/userdata02.dbf' SIZE 200M
AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 500M;

1

SQL > ALTER DATABASE
DATAFILE '/u03/oradata/userdata02.dbf'
RESIZE 200M;

1

SQL > ALTER TABLESPACE app_data
ADD DATAFILE '/u01/oradata/userdata03.dbf'
SIZE 200M;

1

MOVİNG TABLESPACES

İlgili tablespace’in yeri değiştirilmek isteniyorsa ilk önce tablespace offline moda alınır.Daha sonra işletim sisteminden yeri değiştirilir.Daha sonra rename komutu ile ilgili yere işlenmesi sağlanır.Daha sonra online moda alınır.

SQL > ALTER TABLESPACE userdata OFFLINE;
 
CMD > mv '/u01/oradata/userdata01.dbf' '/u01/oradata/userdata03.dbf'
 
SQL > ALTER TABLESPACE userdata
RENAME
DATAFILE '/u01/oradata/userdata01.dbf'
TO '/u01/oradata/userdata03.dbf';
 
SQL > ALTER TABLESPACE userdata ONLINE;
DEFAULT PATH FOR TABLESPACES
 
Yaratılacak datafilelar için otomatik olarak bir destionation path verilmesi sağlanır.
SQL > ALTER SYSTEM SET
db_create_file_dest = '/u01/oradata/db01';
Tablespace ve data fillar ile ilgili detaylı bilgileri yine dictionary file lardan bulabiliriz.
Tablespace information:
– DBA_TABLESPACES
– V$TABLESPACE
Data file information:
– DBA_DATA_FILES
– V$DATAFILE
Temp file information:
– DBA_TEMP_FILES
– V$TEMPFILE

DEPOLAMA YAPILARI VE İLİŞKİLERİ

1

Bir tablespace içinde bulunan Segment tipleride şu şekildedir,

1

1

1

Extendlerin yönetimine şekilsel olarak bakacak olursak,

1

Extendlerin bir alt seviyesi olan blokları şekilsel olarak görecek olursak,

1

1

Otomatik alan yönetiminde kolay yönetim,en iyi alan sistemi,insert işlemleri için en iyi performans sağlanır.Dikkat edilmesi gerekn LOB alanlar için bu yapı kullanılmamalıdır. PCTUSED, FREELISTS, FREELIST GROUPS gibi yapılar otomatik kullanılır.

SQL > CREATE TABLESPACE data02
DATAFILE ‘/u01/oradata/data02.dbf’ SIZE 5M
EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 64K
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

Manual  alan yönetiminde ise PCTUSED, FREELISTS, FREELIST GROUPS gibi parametreler kullanılarak yönetim yapılır.

1

PCTFREE :  Tablonun her bir “data block”’unda update’ler sonucu oluşan değişiklikler için tutulan alandır.0-99 arası değer alır, varsayılan değeri 10’dur.Yüzde “%” ile ifade edilir.”0” verilirse “data block”’un tamamının “insert”  için kullanılacağı anlamına gelir.Bu alanın değerinin seçimi önemlidir.Sık “update” gören bir tabloda 5-10 gibi küçük değerler verilmesi “update” sonucu oluşan yeni verinin başka “data block”lara taşınmasına sebeb olur.Bu da tabloya ulaşımda, sorgularda performans problemine yol açar.(Boşluğun blok boyuna oranı)

PCTUSED : 1-99 arası değer alır.Varsayılan değeri 40’tır. Yüzde “%” ile ifade edilir.Bir “data block” belirlenen pctused değerinin altına düşünce “insert” işlemi yapılmaya aday blok anlamına gelir.Mesela bu değerimiz %40 ise “data block”’un kullanılan alan % değeri de %40 ın altına düşerse bu data block insert” için kullanılabilir demektir.
PCTFREE ve PCTUSED parametrelerinin toplamı 100’den az olmalıdır.Tablo oluştururken her ikisi birden kullanılbileceği gibi ayrı ayrı da belirlenebilirler.

TABLESPACE STORAGE YÖNETİM VİEWLARI

 

SQL > SELECT segment_name,tablespace_name,extents,blocks
FROM dba_segments
WHERE owner = 'HR';
SQL > SELECT extent_id,file_id,block_id,blocks
FROM dba_extents
WHERE owner='HR'
AND segment_name='EMPLOYEES';
SQL > SELECT tablespace_name, count(*),
max(blocks), sum(blocks)
FROM dba_free_space
GROUP BY tablespace_name;

UNDO YÖNETİMİ :

Undo işlemi Otomatik yada elle yapılabilmektedir.

1

“Automatic Undo Management” modundayken, veritabanı sunucusu tablespaceleri kullanarak undo alanını yönetir. “Manual Undo Management” modundayken, veritabanı yöneticisi tarafından undo bilgisini geçici olarak tutması için rollback segmentler yaratılır. Rollback segmentlerdeki bilgi veritabanının kurtarılması sırasında kullanılır.

Parametre olarakta aşağıdaki parametresel değerler ayarlanmalıdır,

UNDO_MANAGEMENT=AUTO
UNDO_TABLESPACE=UNDOTBS
SQL > ALTER SYSTEM SET undo_tablespace = UNDOTBS;

1

Otomatik “Geri Alma”(Undo) Yönetimi

Otomatik geri alma yönetimi “geri alma tablo alanı” tabanlıdır. Farklı büyüklüklerde birçok geri alma(rollback) segmentleri ayırma yerine, birkaç geri alma(undo) tablo alanları oluşturmak için alan ayırabilirsiniz.

Otomatik geri alma yönetimi , geri alma süresini net olarak belirlenmesini sağlar. Sistem parametresinin(UNDO_RETENTION) kullanımı süresince kaydedilmiş geri alma bilgisinin miktarını veritabanında tutmak için belirlenebilir. Parametreyi saat zamanı

olarak (örneğin 30 saniye) verilebilir. Süresini belirleme ile uzun sorguları başarılı bir şekilde çalıştırabilmek için sistem yapılandırılabilir.

Geri alma alanının kullanımını daha başarılı yararlanabilmek için V$UNDOSTAT kullanarak veritabanı sistemi görüntüleni ve yapılandırılır. V$UNDOSTAT çeşitli geri almayı ve hareketin istatistiklerini gösterir. Örneğin Oracle anındaki(instance) geri alma alanının tüketilmiş miktarını. UNDO_SUPPRESS_ERRORS  parametresi otomatik moda elle yapılan işlemlerde oluşacak hataları engeller.

İlk Oracle sürümlerinde, geri alma alan yönetimi geri alma segmentleri kullanılarak yapıldı. Bu yöntem şimdi el ile geri alma yönetimi modu olarak adlandırılır.

1

Geri Alma(Undo) Modu

Geri alma modu el ile geri alma yönetiminden otomatik geri alma yönetimine geçiş yolunu daha çok esnek olmasını sağlar. Veritabanı sistemi ya el ile geri alma yönetimi modu yada otomatik geri alma yönetimi moduyla çalışabilir. El ile geri alma yönetimi modunda geri alma alanı geri alma segmentleri boyunca yönetilirler. El ile geri alma yönetimi modu her uygunluk seviyesi altında desteklenir.

Otomatik geri alma yönetimi modunda geri alma alanı geri alma tablo alanları ile yönetilirler.

Otomatik geri alma yönetimi modunu kullanmak için veritabanı yöneticisi sadece her bir Oracle anı için geri alma tablo alanı yaratması ve UNDO_MANAGEMENT başlangıç parametresine AUTO değerini vermesi gerekir. Otomatik geri alma yönetimi modu uygunluk seviyesi oracle9i ve üstü için desteklenir. El ile geri alma yönetimi modu desteklenmesine rağmen Oracle kesinlikle sizi otomatik geri alma yönetimi modunu çalıştırmanızı tavsiye eder.

Geri Alma Kotası

Otomatik geri alma yönetimi modunda sistem sadece geri alma segmentlerindeki hareketlerin görevini ve geri alma segmenti için alan ayırmayı kontrol eder. Zararlı davranışlı hareket potansiyel olarak çok fazla geri alma alanı tüketir böylece bütün sistem felç olur. El ile geri alma yönetimi modunda geri alma segmentlerinin büyüklüğünü küçük MAXEXTENTS değeri ile sınırlayarak böyle olasılıkları kontrol edilir. Bununla beraber uzun çalışan hareketleri daha büyük geri alma segmentlerine SET TRANSACTION USE ROLLBACK SEGMENT deyimini kullanarak belirgin bir şekilde atanmalıdır. Bu hantal bir yaklaşımdır.

Büyük hareketleri kontrol etmek için kaynak yöneticisi(resource manager) direktifi olan UNDO_POOL daha belirgin yoldur. Bu veritabanı yöneticilerine her guruba maksimum geri alma alan sınırı verilen tüketici gruplardaki kullanıcıları ile gruplara ayırmasına izin verir. Toplam geri alma alanı sınırı aşan gurup tarafından tüketildiğinde kullanıcıları son bulan diğer üye hareketler tarafından geri alma alanı serbest bırakılana kadar daha fazla güncelleme yapamazlar. Kullanıcılara geri alma tablo alanının geri alma alanına sahip oluncaya kadar tüketmesine izin verildiğinde varsayılan UNDO_POOL’un değeri UNLIMITED’dır. Veritabanı yöneticileri UNDO_POOL direktifini kullanarak belirli kullanıcıyı sınırlayabilir.

Geri Alma Zamanı Kontrolü

Uzun süreli çalışan sorgular bazen başarısız olurlar çünkü geri alma bilgisi tutarlı okuma işlemleri gerektirdiği için uzun süre kullanılabilir değillerdir. Bu kaydedilmiş geri alma bloklarının aktif hareketler üzerine yazıldığında meydana gelir.

Otomatik geri alma yönetimi geri alma alanı tekrar kullanıldığında belirgin şekilde kontrol etmek için bir yol sağlar, yani ne kadar geri alma bilgisinin tutulacağını. Veritabanı yöneticisi UNDO_RETENTION parametresini kullanarak peryod süresini belirleyebilir. Örneğin UNDO_RETENTION’a otuz dakika verilirse sistemdeki bütün kaydedilmiş geri alma bilgisi en azından otuz dakikada elde edilir. Bu bütün sorguların otuz dakika yada daha az çalışacağını garanti eder, normal şartlar altında “snapshot too old” ile karşılaşmamanız gerekir.

UNDO_RETENTION ya başlangıçta belirleyebilirsiniz yada ALTER SYSTEM deyimiyle dinamik olarak değiştirilir. Aşağıdaki örnekte tutma süresi yirmi dakikaya belirlenmiştir;

SQL > ALTER SYSTEM SET UNDO_RETENTION = 1200;

UNDO_RETENTION parametresini belirlemezseniz Oracle sorguları genelde çok büyük olmayan birçok OLTP sistemlerine yetecek kadar küçük varsayılan değer kullanır.

Genelde tutma süresini geri alma tablo alanını destekleyebilecek yakın bir değerle belirlenmesi iyi bir fikir değildir, çünkü geri alma segmentleri arasındaki alanın gereğinden fazla hareketi sonuç olabilir. Geri alma alanı olarak tamponun 20%’si tavsiye edilir.

 

SCN

SCN (System Change Number) Oracle ‘in yine recovery icin kullandigi onemli bir mekanizmadir. Bir transaction commit edildiginde Oracle veritabaninin o anki durumunu yani o andaki consistent(tam ve dogru) durumunu belirten internal timestamp seklinde bir unique numara atamasi yapar bu SCN dir.

SCN hem unique hem ardisil artan seri bir numaradir. SCN veritabaninin read consistent goruntusunu saglamak icin de kullanilir. Bu anlamda veritabani her zaman SCN bazinda da recovery edilebilir. Bir query Execution asamasina gediginde o an gecerli olan bir SCN atamasi yapilir ,atanan bu SCN den kucuk veya esit olan SCN lere sahip olan ilgili tum data block larin yanlarina yeni SCN numarasi konur ve guncellenir. Ilgili transaction’u  ilgilendiren bu data block bilgisi UNDO bolgesinden elde edilir.

Olusan bu yeni SCN numarası control file’a yazilir, data file header lara update edilir ve redo log file ‘ada bu SCN yazilir.

Server Process commit işlemi yapıldıgında bir SCN olusturur ve bunu rollback (Undo) segment’e bildirir.Sonra Rollback segment’te transaction’un commit edildigi bilgisi verilir ve artik Undo ya ihtiyac kalmadigi anlasilir.

LGWR redo log buffer daki bilgileri diskteki Online Redo Log File’a ilgili bu SCN numarasi ile yazar.Yani commit ile diskte kayitlar atilmis demek degildir ancak Redo bufer dan Redo Log file lara aktarmak demektir ki bu da bir nevi bilgilerin korunmasi anlamina gelmektedir)

Redo Log filelar en dusuk ve en yuksek SCN numara bilgisine sahiptir. Yani en kucuk change number ve guncel redo log file kapanipta yenisi acilmadan onceki atanan en buyuk SCN number bilgisi ilgili Redo Log file da bulunur.

Ayrıca ne zamanki chekpoint olupta bilgiler update oldugunda bu SCN bilgisi ilgili   data file header da saklanir. Control file ise yapisal her degisikligi sembolize eden her SCN degisim bilgisini de kaydeder.

UNDO TABLE SPACE OLUŞTURMA
Database oluşturulurken default olarak undo vermek mümkündür,
SQL> CREATE DATABASE db01
. . .
UNDO TABLESPACE undo1 DATAFILE 'undo1db01.dbf'
SIZE 20M AUTOEXTEND ON
 
Yada daha sonrası için tekrar bir undospace oluşturmak ta mümkündür.
SQL> CREATE UNDO TABLESPACE undo1
DATAFILE 'undo1db01.dbf' SIZE 20M;
Mevcut bir undo tablespace e yeni bir datafile eklemek te aşağıdaki gibidir.
SQL> ALTER TABLESPACE undotbs
ADD DATAFILE 'undotbs2.dbf' SIZE 30M
AUTOEXTEND ON;
Aşağıdaki komutlada undo görevini başka bir tablespace e verebiliriz.
 
SQL> ALTER SYSTEM SET UNDO_TABLESPACE=UNDOTBS2;
Mevcut bir undotablespace i bildiğimiz komutlar ile drop edebilmekteyiz.Ama dikkat etmemiz gerekn drop ettiğimizin aktif undotablespace olmamasıdır.
SQL> SELECT a.name,b.status
FROM v$rollname a, v$rollstat b
WHERE a.name IN ( SELECT segment_name
FROM dba_segments
WHERE tablespace_name = 'UNDOTBS'
)
AND a.usn = b.usn;
Daha sonrada drop diyerek silebiliriz.
SQL> DROP TABLESPACE UNDOTBS2;
Undo istatistilerini almak istiyorsak aşağıdaki sorguyu kullanabiliriz.
 
SQL> SELECT end_time,begin_time,undoblks
FROM v$undostat;--Undo istatististikleri
 
END_TIME BEGIN_TIME UNDO
------------------ ------------------ -----
22-JAN-01 13:44:18 22-JAN-01 13:43:04 19
22-JAN-01 13:43:04 22-JAN-01 13:33:04 1474
22-JAN-01 13:33:04 22-JAN-01 13:23:04 1347
22-JAN-01 13:23:04 22-JAN-01 13:13:04 1628
22-JAN-01 13:13:04 22-JAN-01 13:03:04 2249
22-JAN-01 13:03:04 22-JAN-01 12:53:04 1698
22-JAN-01 12:53:04 22-JAN-01 12:43:04 1433
22-JAN-01 12:43:04 22-JAN-01 12:33:04 1532
22-JAN-01 12:33:04 22-JAN-01 12:23:04 1075
 

UNDO SİZİNG

 

Sizing olarak ne kadar undo harcanıyor,yük nedir gibi bilgileri çalıştıracağımız sorgular ile görmek mümkündür.

--(UR) UNDO_RETENTION değeri
--(UPS) Saniyede oluşan undo bloklarının sayısı
--(DBS) (db_block_size)
UndoSpace = [UR * (UPS * DBS)] + (DBS * 24)
SQL> SELECT (SUM(undoblks) / SUM( ((end_time - begin_time) * 86400)))
FROM v$undostat;--UPS HESAPLAMASI
 
Undo Space Aşağıdaki gibi de hesaplanabilir.
 
SQL> SELECT (UR * (UPS * DBS)) + (DBS * 24) AS "Bytes"
FROM (SELECT value AS UR
FROM v$parameter
WHERE name = 'undo_retention'),
(SELECT (SUM(undoblks)/SUM(((end_time -
begin_time)*86400))) AS UPS
FROM v$undostat),
(SELECT value AS DBS
FROM v$parameter
WHERE name = 'db_block_size');
 
DBA_ROLLBACK_SEGS  view ı ile mevcut rollback segmentler görüntülenebilir.
SQL> SELECT segment_name,owner,tablespace_name,status
FROM dba_rollback_segs;
 
Segmentlerin kullanım bilgiside aşağıdaki sorgu ile görüntülenebilir.
SQL> SELECT n.name, s.extents, s.rssize,s.hwmsize,
s.xacts, s.status
FROM v$rollname n, v$rollstat s
WHERE n.usn = s.usn;

Materialized Views

Kullanım amacı Uzak veritabalarındaki tabloların birebir görüntüleri yada lokal veritabalarında kullanılan tablolar üzerinde hesaplama işlemlerini tutmak için kullanılır.En büyük Avantajı çok hızlıdırlar.Ve yeniden oluşma süreleri olağünüstüdür.Genellikle Data Wharehouse porojelirnde kullanılırlar.

SQL> CREATE MATERIALIZED VIEW mv_emp_pk
REFRESH FAST START WITH SYSDATE
NEXT  SYSDATE + 1/48
WITH PRIMARY KEY
AS SELECT * FROM emp@remote_db;
Materialized view created.
Yukarıda SQL SYSDATE + 1/48 zaman süresinde refresh olan primary key alanına göre yaratılmış bir viewdır.
Fast optionu yarattıktan sonra remote tarafta aşağıdaki cğmleyi çalıştırmak zorundayız.
SQL> CREATE MATERIALIZED VIEW LOG ON emp;
Materialized view log created.
SQL> CREATE MATERIALIZED VIEW mv_emp_rowid
REFRESH WITH ROWID
AS SELECT * FROM emp@remote_db;
Yukarıdaki view ise rowid alanına göre refresh olan bir viewdır.
SQL> CREATE MATERIALIZED VIEW  mv_empdept
AS SELECT * FROM emp@remote_db e
WHERE EXISTS
(SELECT * FROM dept@remote_db d
WHERE e.dept_no = d.dept_no)
Yukarıdaki view ise subquery mantığında yaratılmış bir viewdır.
SQL> CREATE MATERIALIZED VIEW
depart_sal_sum as
select d.department_name, sum(e.salary)
from departments d, employees e
where d.department_id = e.department_id
group by d.department_name;
Yukarıdaki view ise local tabanlı summary işlemi yapan bir viewdır.
MV leri istersek aşağıdaki komutlarla da manuel olarak refresh edebiliriz.
SQL> DBMS_MVIEW.REFRESH
(’CUST_SALES’, parallelism => 10);
SQL> DBMS_MVIEW.REFRESH_DEPENDENT(’SALES’);
SQL> DBMS_MVIEW.REFRESH_ALL_MVIEWS;

Ana tablodan oluşan MV nin yeniden yapılanabilmesi için öncelikle QUERY_REWRITE_ENABLED parametresinin true yapılması gerekir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: