Oracle Data Pump ile Single parititon export/transport


Oracle 11g ile birlikte single table partitionlarını veritabanları arasında taşımak mümkün hale gelmiştir, Normal olarak tablonun tamamını taşımaktansa sadece belli partition’unu taşımak çok daha mantıklıdır. Bunu örnekle dahada iyi açıklayabilmek adına partititonlarımızı saklayacak 2 tane tablespace yaratacağız ve test açamçlı olarak bu tablespace ler üzerinde quotalar vereceğiz.

[oracle@rac1 ~]$ sqlplus '/as sysdba'

SQL> CREATE TABLESPACE transport_test_ts_1
  DATAFILE 'tt_ts1.dbf'
  SIZE 128K AUTOEXTEND ON NEXT 128K;

SQL> CREATE TABLESPACE transport_test_ts_2
  DATAFILE 'tt_ts2.dbf'
  SIZE 128K AUTOEXTEND ON NEXT 128K;

SQL> ALTER USER test
  QUOTA UNLIMITED ON transport_test_ts_1
  QUOTA UNLIMITED ON transport_test_ts_2;

SQL> CONN test/test
 
Test kullanıcımızla bağlandıktan sonra örnek bir partition tablo yaratıyoruz ve içini veri ile dolduruyoruz.

SQL> CREATE TABLE transport_test_tab (
  id           NUMBER NOT NULL,
  code         VARCHAR2(10) NOT NULL,
  description  VARCHAR2(50),
  created_date DATE,
  CONSTRAINT transport_test_pk PRIMARY KEY (id)
)
PARTITION BY RANGE (created_date)
(
   PARTITION part_2010 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01-10-2010','DD-MM-YYYY'))
     TABLESPACE transport_test_ts_1,
   PARTITION part_2011 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01-10-2011','DD-MM-YYYY'))
     TABLESPACE transport_test_ts_2
);

SQL> INSERT INTO transport_test_tab VALUES (1, 'ONE', '1 ONE', SYSDATE);
SQL> INSERT INTO transport_test_tab VALUES (2, 'TWO', '2 TWO', SYSDATE);
SQL> INSERT INTO transport_test_tab VALUES (3, 'THREE', '3 THREE', ADD_MONTHS(SYSDATE,12));
SQL> INSERT INTO transport_test_tab VALUES (4, 'FOUR', '4 FOUR', ADD_MONTHS(SYSDATE,12));
SQL> COMMIT;
 
Tablomuzun istatistiğini alıp ,tablomuza ait partitionları ve içerdikleri kayıtlara bir bakalım.
 
SQL> EXEC DBMS_STATS.gather_table_stats(USER, 'TRANSPORT_TEST_TAB');

SQL> COLUMN table_name FORMAT A20
SQL> COLUMN partition_name FORMAT A20
SQL> COLUMN tablespace_name FORMAT A20
SQL> set linesize 1000

SQL> SELECT table_name, partition_name, tablespace_name, num_rows FROM   user_tab_partitions Where table_name='TRANSPORT_TEST_TAB';
TABLE_NAME                              PARTITION_NAME              TABLESPACE_NAME               NUM_ROWS
--------------------            --------------------                --------------------                  ----------
TRANSPORT_TEST_TAB                     PART_2010                        TRANSPORT_TEST_TS_1               2
TRANSPORT_TEST_TAB                    PART_2011                         TRANSPORT_TEST_TS_2               2

Görüldüğü gibi her partition 2 şer kayıt içeriyor.

Transport yapacağımız tablespace ler kesinlikle readonly modda olmalıdır.

SQL> ALTER TABLESPACE transport_test_ts_1 READ ONLY;

Şu an herşey hazır 2010 parititonunu export yapabiliriz.

[oracle@rac1 ~]$ sqlplus '/as sysdba'
 
SQL> CREATE OR REPLACE DIRECTORY data_pump_dir AS '/u01/app11g/backup/';
 SQL> GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY data_pump_dir TO public;

[oracle@rac1 ~]$ expdp system/oracle tables=test.transport_test_tab:part_2010 transportable=always directory=data_pump_dir dumpfile=part_2010.dmp

Yapılan export’un ouput’u aşağıdaki gibi olacaktır.

Export: Release 11.2.0.1.0 - Production on Wed NOV 18 13:35:17 2010

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
Starting "SYSTEM"."SYS_EXPORT_TABLE_01":  system/******** tables=test.transport_test_tab:part_2010 transportable=always directory=data_pump_dir dumpfile=part_2010.dmp
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/PLUGTS_BLK
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/END_PLUGTS_BLK
Master table "SYSTEM"."SYS_EXPORT_TABLE_01" successfully loaded/unloaded
******************************************************************************
Dump file set for SYSTEM.SYS_EXPORT_TABLE_01 is:
  /u01/app11g/backup/part_2010.dmp
******************************************************************************
Datafiles required for transportable tablespace TRANSPORT_TEST_TS_1:
  /u01/app11g/oracle/product/11.2.0/db_1/dbs/tt_ts1.dbf
Datafiles required for transportable tablespace USERS:
  /u01/app/oracle/oradata/EDUCATE/users01.dbf
Job "SYSTEM"."SYS_EXPORT_TABLE_01" successfully completed at 13:36:23
 
 
Şimdi geri dönme yani backuptan geri alma testi yapacağız bunun için ilgili tabloyu ve onun ait olduğu tablespace leri drop ediyoruz.

[oracle@rac1 ~]$ sqlplus '/as sysdba'

SQL> DROP TABLE test.transport_test_tab;

SQL> DROP TABLESPACE transport_test_ts_1 INCLUDING CONTENTS;

SQL> DROP TABLESPACE transport_test_ts_2 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;

Dikkat edersek 1.tablespace te sadece content yani syntax bilgisini drop ettik,tablespace in datafile’ı halen mevcuttur.

Şimdi artık aldığımız export backup ındaki bilgiyi import edebiliriz.

[oracle@rac1 ~]$ impdp system/oracle partition_options=departition dumpfile=part_2010.dmp transport_datafiles='tt_ts1.dbf'

İşlemin output bilgiside aşağıdaki gibi olacaktır,

$ impdp system/password partition_options=departition dumpfile=part_2007.dmp
  transport_datafiles='/u01/app/oracle/oradata/DB11G/tt_ts_1'

Import: Release 11.2.0.1.0 - Production on Wed NOV 18 13:42:38 2010

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
Master table "SYSTEM"."SYS_IMPORT_TRANSPORTABLE_01" successfully loaded/unloaded
Starting "SYSTEM"."SYS_IMPORT_TRANSPORTABLE_01":  system/******** partition_options=departition dumpfile=part_2010.dmp transport_datafiles=tt_ts1.dbf
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/PLUGTS_BLK
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX
ORA-39083: Object type INDEX failed to create with error:
ORA-00942: table or view does not exist
Failing sql is:
CREATE UNIQUE INDEX "TEST"."TRANSPORT_TEST_PK" ON "TEST"."TRANSPORT_TEST_TAB" ("ID") PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255  STORAGE(SEG_FILE 4 SEG_BLOCK 635 OBJNO_REUSE 85559 INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "USERS" PARALLEL 1
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT
ORA-39083: Object type CONSTRAINT failed to create with error:
ORA-00942: table or view does not exist
Failing sql is:
ALTER TABLE "TEST"."TRANSPORT_TEST_TAB" ADD CONSTRAINT "TRANSPORT_TEST_PK" PRIMARY KEY ("ID") USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255  STORAGE(SEG_FILE 4 SEG_BLOCK 635 OBJNO_REUSE 85559 INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "USERS"  ENABLE
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS
ORA-39112: Dependent object type INDEX_STATISTICS skipped, base object type INDEX:"TEST"."TRANSPORT_TEST_PK" creation failed
Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/END_PLUGTS_BLK
Job "SYSTEM"."SYS_IMPORT_TRANSPORTABLE_01" completed with 3 error(s) at 13:42:50

Tablo segmenti tablo ismi ve partition isimlerinin kombinasyonu ile isimlendirilmiştir, bu yüzden buna bağlı olan objeler hata vermiştir çünkü yanlış tablo ismini aramaktadırlar.O yüzden verilen hataları görmezden geliyoruz. Şimdi artık oluşan yeni segmenti aşağıda görebiliriz.

[oracle@rac1 ~]$ sqlplus '/as sysdba'

SQL> CONN test/test

SQL> EXEC DBMS_STATS.gather_schema_stats(USER);

SQL> COLUMN table_name FORMAT A30
SQL> COLUMN tablespace_name FORMAT A20
SQL> set linesize 1000

SQL> SELECT table_name, tablespace_name, partitioned, num_rows FROM   user_tables Where tablespace_name like '%TRANSPORT_TEST_TS_1%';
TABLE_NAME                              TABLESPACE_NAME                       PAR                NUM_ROWS
------------------------------            --------------------                ---                ----------
TRANSPORT_TES_PART_2007              TRANSPORT_TEST_TS_1              NO                    2

1 row selected.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: