Monthly Archives: September 2013

CPU_KULLANIMI_SESSION


set linesize 140 col spid for a6 col program for a35 trunc select p.spid SPID,to_char(s.LOGON_TIME,’DDMonYY HH24:MI’) date_login,s.username,decode(nvl(p.background,0),1,bg.description, s.program ) program, ss.value/100 CPU,physical_reads disk_io,(trunc(sysdate,’J’)-trunc(logon_time,’J’)) days, round((ss.value/100)/(decode((trunc(sysdate,’J’)-trunc(logon_time,’J’)),0,1,(trunc(sysdate,’J’)-trunc(logon_time,’J’)))),2) cpu_per_day from V$PROCESS p,V$SESSION s,V$SESSTAT ss,V$SESS_IO si,V$BGPROCESS bg where s.paddr=p.addr and ss.sid=s.sid and ss.statistic#=12 and si.sid=s.sid and bg.paddr(+)=p.addr and round((ss.value/100),0) > 10 order by 8;

INVALID_OBJELERIN_LISTESI


— —    To be run by a DBA —    Lists which are the invalid objects and tells why they are invalid … — set linesize 115 set pagesize 60 column invalid_object format A40 column likely_reason format A65 word_wrapped set recsep off break on type on invalid_object select owner || ‘.’ || object_name invalid_object,’— […]

ftp_package


set document off DOC      Syntax:  @cr_ftp cos1snpdb01.ditech.com hot      Requirement: Read access to dba_data_files, dba_tablespaces,                                  v$controlfile, v$logfile      Output File: /tmp/ftp_[hostname]_[database].ksh      Modification History:      ———————————————————————- # define hostname=’&1′ define rcp_mode=’&2′ set serveroutput […]

Unix Script’s for DBA


How to kill all similar processes with single command (in this case opmn) ps -ef | grep opmn |grep -v grep | awk ‘{print $2}’ |xargs -i kill -9 {} Locating Files under a particular directory find . -print |grep -i test.sql  Using AWK in UNIX To remove a specific column of output from a […]

UNIX’de exp/imp ekran yazma ve mail atma scripti


echo “—————————————————————————-” echo  Report by Anar Godjaev Oracle 9i/10g/11g OCA,OCP,SQL Expert, PL/SQL Prof,RAC echo “—————————————————————————-” while true do echo echo “########################### BACKUP #############################” echo echo “——————————————————————————–” echo “0.    DISK durumunu gormek icin 0′ a basiniz   =====>  ENTER” echo “——————————————————————————–” echo “1.    Son Incremental Backup durumunu gormek icin 1′ e basiniz   =====>  ENTER” echo “——————————————————————————–” echo […]

RMAN Veri Kurtarma Yöntemleri


Merhaba, Bu yazımda  RMAN ile alınan yedekten geri dönme yöntemlerimizi madde madde anlatacağım. 1-   Bütün datafile lar kaybedildiğinde, tüm yedeğin geri dönülmesi için; SQL> startup mount; RMAN> restore database; RMAN> recover database; SQL> alter database open; 2-   Bir tablespace kaybedildiğinde, kaybedilen tablespace in geri dönülmesi için;  SQL> alter tablespace users offline; RMAN> restore tablespace users; RMAN> recover tablespace users; […]

TEMP TABLESPACE’ INI DROP ETMEK


Bir önceki yazımda undo tablespace’ ini recreate etmek den bahsetmiştim. Aslında aynı mantık Temp tablespace’ i içinde geçerli diyebiliriz. Temp tablespace’ inide zaman zaman drop-create etmemiz gerekebiliyor. Burda da benzer bir yöntem uyguluyoruz. – 1. önce baska bir temporary tablespace yarat –2 Yeni oluşturduğun temp tablespace’ ini Default olarak işaretle, –2. sonra oncekini drop et […]

Sadə əmrlər


Sadə əmirlər üzərinə klik edərək bütün sadə əmrləri ordan görə bilərsiniz…….

PERFORMANCE TUNİNG (DATAWAREHOUSE ÇÖZÜMLERİ)


DATAWAREHOUSE ÇÖZÜMLERİ Veriambanı projeleri büyük Datalar üzerinde çeşitli sorgular yapabilmek ,çeşitli raporlar oluşturabilmek için kullanılan yapılardır. Genellikle bazı tip veriler için Bitmap indexleri tercih edilmeli,tablo tipi olarakta veriler güncellencenmediği için İndex  organized table yapısı seçilmelidir. OLTP sistemleri ile Data Warehouse sistemlerini karşılaştırısak,   ORACLE BLOCK YAPISI  Oracle Tablo ve DB yapısı aşağıdaki gibidir. SQL> SELECT […]

RMAN Recovering Block Corruption


Let us look at a test case where we corrupt from blocks in a particular  datafile and then use the RMAN blockrecover command to recover the corrupted data blocks. To simulate a block corruption scenario, we will do the following: Create a table in tablespace users Identify the blocks belonging to that table Corrupt all […]

SCENARIO – LOSS OF ALL CONTROLFILES (NO CATALOG)


SQL> insert into myobjects select * from myobjects;   919664 rows created.   SQL> commit;   Commit complete.   SQL> select count(*) from myobjects;     COUNT(*) ———-    1839328   >>>> need to check this record count after recovery   SQL> archive log list Database log mode              Archive Mode Automatic archival             Enabled Archive destination            USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST […]

SCENARIO: Recovering Datafile for which no backup exist (In 10G Database Using RMAN).


SCENARIO: Recovering Datafile for which no backup exist (In 10G Database Using RMAN). Step 1: Confirm Database Name and Identify Tablespace Name to be used for DR Test.   SQL> select INSTANCE_NAME, VERSION from v$instance;   INSTANCE_NAME    VERSION —————- —————– opsdba           10.2.0.2.0     SQL> select name from v$tablespace;   NAME —————————— SYSTEM UNDOTBS1 SYSAUX […]

PERFORMANCE TUNİNG (UYGULAMLARIN PERFORMANS ARTTIRIMI)


Yapılan uygulamaların performansını arttırmak için çeşitli yöntemler kullanılabilir.Bu aşamada DBA lere büyük görev düşmektedir.Onların yol göstermesiyle geliştiricler uygulamlarını geliştirmektedirler. Tablo yönetimleri Çeşitli tipte tablolar tutarak yönetimleri yapılabilmetedir. Kullancağımız yapı,tabloların içindeki dataların değerine göre kullanılacak tabloya karar verilir. Yine aynı şeiklde veriye düzgün ulaşabilmek içinde çeşitli erişim yöntemleri vardır.Erişim yöntemlerinde en önemli etken indexlerdir.Doğru indexler seçerek […]

PERFORMANCE TUNİNG (ROLLBACK SEGMENTLERİN OPTİMİZASYONU)


Bir sorgu bir tablo üzerindeki row ve rowlar üzerinde değişiklik yapacaksa bu değişkliğin eski hali undo segmentler üzerinde tutulur.Eğer rollback yaparsak eski değer bu rollback segmentten alınır ve yerine konulur. Rollbak segmentlerin büyüklüğünü yaptığımız transactiona göre belirlememiz gerekir.Daha değişik yöntemlerlede bu büyüklük ayarlşarı siz edilebilir. Rollbak segmentlerin durumu ile ilgili yine çeşitli raporlar almak mümkündür. […]